1. Θέμα
    1. Πολιτικός σχεδιασμός (Έννοια)
    2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Περιοχή)