Στατιστικές εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2010

  1. Έκδοση
    1. Δημητριάδης, Ευστάθιος
  2. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2010
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης