Πόλη και φύση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αθανασίου, Ευαγγελία
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Πολεοδομία
  2. Χωροταξικός σχεδιασμός
  3. Περιφερειακός σχεδιασμός
  1. Το βιβλίο πραγματεύεται τις μεταλλασσόμενες θεωρήσεις της σχέσης της πόλης με τη φύση στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Στο πρώτο κεφάλαιο ανιχνεύονται οι καταβολές των εννοιών της αστικής βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας σε πρώιμες εκφάνσεις του περιβαλλοντικού κινήματος και αναδεικνύονται σημαντικές σύγχρονες μετατοπίσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στον τρόπο που εννοιολογείται η φύση και επιδιώκεται η ένταξη ή η σύξευξή της με την πόλη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Η συζήτηση για τη βιώσιμη και ανθεκτική πόλη αναλύεται στις επιμέρους θεματικές της και καταγράφονται ενδεικτικά στοιχεία της περιβαλλοντικής προσέγγισης σε κάθε θεματική. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην διερεύνηση των αστικών μορφών που προωθούνται ως βιώσιμες. Παρουσιάζονται υλοποιημένα παραδείγματα νέων γειτονιών και υπαρχουσών πόλεων που επιδιώκουν μία νέα σχέση με το περιβάλλον μέσα από συνολικές και πολυεπίπεδες αστικές στρατηγικές.
   Στο τέταρτο κεφάλαιο συζητώνται κριτικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη αντίληψη της σχέσης της πόλης με τη φύση, με έμφαση στον σύγχρονο λόγο της αστικής πολιτικής οικολογίας. Η κριτική εκκινεί από μία διαφορετική εννοιολόγηση της φύσης που αμφισβητεί τον διανοητικό διαχωρισμό της από την κοινωνία. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας εννοιολόγησης αναδεικνύονται οι πολιτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης.
   Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου φωτίζονται πτυχές της σχέσης της ελληνικής αστικοποίησης με το περιβάλλον όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τη μελέτη της επίσημης κρατικής πολιτικής, του θεσμικού πλαισίου της πολεοδομίας και μεμονωμένων αστικών πολιτικών και παρεμβάσεων.

   Κάλλιπος
  1. Κάλλιπος