1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαστερίου, Δημήτριος Η.
  2. Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.
 2. 2008
 3. Ελληνική
  1. Αστικό δίκαιο -- Γενικές αρχές -- Ελλάδα
  2. Δικαιοπραξίες -- Ελλάδα
  1. Tο "Δίκαιο των δικαιοπραξιών", λόγω της αφαιρέσως και της γενικεύσεως που το χαρακτηρίζουν σε έντονο βαθμό, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες σε πολλά σημεία, όπως η επιλογή των επιμέρους θεμάτων, η κατάστρωση της ύλης αλλά και η ανάλογη ανάπτυξή τους. Στο παρόν έργο χρησιμοποιούνται παραδείγματα ή αποσπάσματα από δικαστικές αποφάσεις, με στόχο τη διευκόλυνση, την κατανόηση και τη συσχέτιση των εννοιών, αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας με την πράξη.

   BiblioNet
Δίκαιο της δικαιοπραξίας