Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Συνταγματικό δίκαιο - Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2014»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. pdf
  3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης