1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Έννοια)
    3. Μέχρι το 146 π.Χ. (Γεγονός)