1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
 3. Τρίτη έκδοση
  1. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2015
   • Το σύστημα προστασίας
   • Σχέση με άλλους κλάδους
   • Συγκριτικά στοιχεία - Ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο προστασίας
   • Πηγές, συστηματικές διακρίσεις και μεθοδολογικές επισημάνσεις
   • Η εξέλιξη του δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού
   • Το άρθρο 1
   • Το άρθρο 1 - Η αντίθεση στα χρηστά ήθη
   • Ομάδες αθέμιτης συμπεριφοράς
   • Ειδικό μέρος. Προστασία συμφερόντων στα πλαίσια του άρθρου 1
   • Προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας
   • Διακινδύνευση της σχετικής αγοράς - Παράβαση νομικών διατάξεων
   • Επιθετική διαφήμιση, παραπλανητικές πρακτικές, συγκριτική διαφήμιση
   • Ειδικό μέρος ΙΙ. Προστασία συμφερόντων εκτός άρθρου 1
   • Προστασία επιχειρηματικής αξίας/παροχής
   • Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (άρθρο 18)
   • Παραπλανητική διαφήμιση
   • Αξιώσεις - δικονομικά ζητήματα - Δίικαιο αλλοδαπών - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο αθέμτιου ανταγωνισμού
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  1. Και η τρίτη, βελτιωμένη και σημαντικά επαυξημένη, έκδοση του εγχειριδίου εξακολουθεί να απευθύνεται σε νομικούς της πράξης και φοιτητές. Επιδιώκει να συνδυάσει την πρακτική χρησιμότητα και χρηστικότητα με τη δογματική επεξεργασία του αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκτός από την κριτική επεξεργασία του δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στην πλούσια σχετική νομολογία, ιδίως την πρόσφατη, ένας δεύτερος σημαντικός άξονας, στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο βιβλίο, είναι η ενίσχυση των δεσμών που παρουσιάζει το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού προς το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού. Πλέον, το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε συναλλαγή, όπως και το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού. Η Οδηγία 2005/29, η σχετική νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων και ο εναρμονισμένος προς αυτήν ελληνικός νόμος για την προστασία του καταναλωτή (ν. 2251/1994) αποτελούν εξελίξεις μεγάλης σημασίας, η επίδραση των οποίων εκτείνεται και πέρα από το πεδίο της προστασίας του καταναλωτή από την αθέμιτη διαφήμιση. Το περιεχόμενο και κυρίως η αναζωογονητική επενέργεια των νέων ρυθμίσεων στον παλαιό ν. 146/1914 συνιστά ένα περαιτέρω ζήτημα, που επίσης εξετάζεται ενδελεχώς στην παρούσα νέα έκδοση, όπως και η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

   Π. Ν. Σάκκουλας
Αθέμιτος ανταγωνισμός