1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κάβουρας, Μαρίνος
  2. Δάρρα, Αθανασία
  3. Κόκλα, Μαργαρίτα
  4. Κονταξάκη, Σοφία
  5. Πανόπουλος, Γεώργιος
  6. Τομαή, Ελένη
 2. 2016
 3. Ελληνική
  1. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
  2. Χαρτογραφία
  1. Το προτεινόμενο ηλεκτρονικό βιβλίο παρουσιάζει τη σύγχρονη ολοκληρωμένη θεώρηση της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΕΓΠ, Geographic Information Science - GIScience) η οποία ασχολείται με τη συστηματοποίηση της αντίληψης, κατανόησης και αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου. Αν και δεν αποτελεί κατά βάση εισαγωγικό σύγγραμμα, σκοπεύοντας πρωτίστως να καλύψει τις ανάγκες πανεπιστημιακού ακροατηρίου υψηλότερων εξαμήνων και απαιτήσεων που δεν καλύπτονται ούτε και από ξένα συγγράμματα, η θεματολογία του παρουσιάζεται με ολιστικό-γενικευμένο (top-down) και αυτοτελή τρόπο ώστε να είναι χρήσιμο σε όλους όσους χρειάζονται να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο. Αυτό κατέστη δυνατό διότι η συγγραφική ομάδα έχει επιτύχει σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία μετά από χρόνια ωρίμανσής τους σε μεταπτυχιακά ακροατήρια του ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική (όπως “Θεωρία Γεωπληροφορικής”, “Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης” και “Ερευνητικά Θέματα στην ΕΓΠ”), βρίσκουν τη θέση τους και σε προπτυχιακά ακροατήρια. Η θεματολογία περιλαμβάνει τις διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις για τη γεωγραφική πληροφορία και γνώση, χωρικά/θεματικά/σημασιολογικά συστήματα αναφοράς, ακρίβεια/αβεβαιότητα, χωροχρονική μοντελοποίηση, σύνθετες δομές και μοντέλα δεδομένων, χωρική ανάλυση και γεωοπτικοποίηση, οργάνωση, εξόρυξη και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων (linked data, big data), διαλειτουργικότητα, πρότυπα και Υποδομές Γεωχωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructures - SDIs), Συμμετοχική Γεωγραφική Πληροφορία (Volunteered Geographic Information - VGI) και crowdsourcing, καθώς και τις σύγχρονες ερευνητικές/τάσεις της Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας. Στο τέλος κάθε Κεφαλαίου θα αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία, καθώς και όροι-κλειδιά. Για την αρτιότερη εμβάθυνση και ολοκλήρωση στις έννοιες αυτές απαιτείται και θα χρησιμοποιηθεί πλούσιο εποπτικό και πολυμεσικό/διαδραστικό υλικό.

   Κάλλιπος