1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χαλκιάς, Χρίστος
  2. Γκούσια - Ρίζου, Μαρία
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Γεωγραφία
  2. Χωρική ανάλυση
  3. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
  1. 1.Εισαγωγή στα Εφαρμοσμένα GIS 2. Χαρτογραφική υπέρθεση (λειτουργίες σε δεδομένα Vector) 3. Χαρτογραφική υπέρθεση (λειτουργίες σε δεδομένα Raste) 4. Σταθμισμένη Χαρτογραφική υπέρθεση (εφαρμογές χωροθέτησης - ζωνοποίησης του χώρου) 5. Η Μεθοδολογία της Αναλυτική Ιεράρχησης (Analytical Hierarch Process) στη γεωγραφική ανάλυση 6. Ανάλυση δυναμικών φαινομένων (χρονοσειρές γεωγραφικών δεδομένων) 7. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (κατασκευή, αξιοποίηση, παράγωγες πληροφορίες) 8. Εξελιγμένη οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων (δυναμικοί χάρτες, 3d χάρτες - διαγράμματα) 9. Χωρικοί στατιστικοί δείκτες (χωρικός μέσος, σταθμισμένος χωρικός μέσος, χωρική τυπική απόσταση, δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης) 10. Χωρική παρεμβολή (μεθοδολογίες, εφαρμογές) 11. Εφαρμογές Παλινδρόμησης - Γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης 12. Παράρτημα - Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού GIS

   Κάλλιπος