Ευθύμογλου, Γεώργιος Π. Προσομοίωση και επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ευθύμογλου, Γεώργιος Π. (1968-)
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Ψηφιακές επικοινωνίες
  2. Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας
  1. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator). Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN.
   Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK, Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN. Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM. Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος. Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading).

   Κάλλιπος