Προσομοίωση και επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Ευθύμογλου, Γεώργιος Π. (1968-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Προσομοίωση Τυχαίων Μεταβλητών -- 2. Κωδικοποίηση Γραμμής --  3. Μετάδοση στη βασική ζώνη --  4. Ψηφιακές διαμορφώσεις διέλευσης ζώνης -- 5. Πιθανότητα σφάλματος bit σε κανάλι AWGN --  6. Κωδικοποίηση Καναλιού -- 7. Επίδοση Ψηφιακών Διαμορφώσεων σε Ασύρματο Κανάλι -- 8. Μετάδοση Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing/OFDM) -- 9. Συστήματα Διασποράς Φάσματος. 

   Κάλλιπος
  1. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator). Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN.
   Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK, Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN. Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM. Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος. Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading).

   Κάλλιπος