1. Θέμα
    1. Ευρώπη (Περιοχή)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1945- (Γεγονός)