1. Θέμα
    1. World politics (Έννοια)
    2. 1945- (Γεγονός)