Ρυθμιστική διακυβέρνηση : θεωρία και εμπειρία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εκδοτικός οργανισμός), 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σκιαδάς, Δημήτριος Β.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2017
  1. Πίνακας Περιεχομένων
   Προλογικό Σημείωμα
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   Βασικές Θεωρητικές Παρατηρήσεις
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Ρύθμιση - Τα Βασικά στοιχεία
   Α. Οργανική Έννοια της Ρύθμισης
   Β. Λειτουργική Έννοια της Ρύθμισης
   Γ. Είδη της Ρύθμισης
   Δ. Φορείς και Επιβολή Ρύθμισης
   Ε. Μέσα Ρύθμισης
   ΣΤ. Αποτυχία της Ρύθμισης - Έννομη "Αρπαγή"
   Ζ. Θεωρία Ρύθμισης και Δημοσιονομική Ρυθμιστέα Ύλη
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
   Διακυβέρνηση - Το πλαίσιο της Ρύθμισης
   Α. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
   Β. Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση
   Γ. Η Ρύθμιση ως στοιχείο της Διακυβέρνησης
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
   Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εμπειρία
   Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης
   Α. Ελληνική Εμπειρία
   Β. Εμπειρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συμπερασματικές Προτάσεις
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   Α. Ελληνική
   Β. Ξενόγλωσση

   Politeianet