1. Θέμα
    1. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Περιοχή)
    2. Εξωτερικές σχέσεις (Έννοια)