1. Θέμα
    1. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Περιοχή)
    2. Δίκαιο και νομοθεσία (Έννοια)