1. Θέμα
    1. Τοπική αυτοδιοίκηση (Έννοια)
    2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Περιοχή)