1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Λιαρόπουλος, Λυκούργος Λ.
  2. Ελληνική
    1. Διοίκηση υπηρεσιών υγείας
    2. Διοίκηση και οργάνωση