Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Λιαρόπουλος, Λυκούργος Λ.
  2. Ελληνική
    1. Νοσοκομεία -- Διοίκηση και οργάνωση
    2. Διοίκηση υπηρεσιών υγείας