Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σταλίκας, Αναστάσιος.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2005
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
   ΜΕΡΟΣ Α
   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
   1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
   ΜΕΡΟΣ Β
   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
   3. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
   5. Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
   6. ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   7. ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ
   8. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
   9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
   10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
   ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Πολιτεία
εξώφυλλο της έκδοσης