Λόγος περί ζωής και θανάτου : η ιατρική πράξη ως μορφή κοινωνικής αλληλόδρασης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2000

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αλεξιάς, Γεώργιος (1969-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2000
  1. Ευχαριστίες -- Πρόλογος -- Εισαγωγή -- 1. Ιστορικές προσεγγίσεις -- 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις -- 3. Ιατρική εξουσία και πράξη -- 4. Μονάδες εντατικής θεραπείας -- 5. Μεθοδολογία -- 6.Οργανωτικές σχέσεις -- 7. Συμπεράσματα -- Παράρτημα: Μεθοδολογία συμμετοχικής παρατήρησης -- Βιβλιογραφία.