1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καρύδης, Γεώργιος Σπ.
 2. Ελληνική
  1. Επιχειρήσεις -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
  2. Εταιρικό δίκαιο
  3. Τράπεζες και τραπεζική
  1. Το παρόν σύγγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη των βασικών ρυθμίσεων του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνδέονται με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Φωτίζει και αναλύει τις θεμελιώδεις πτυχές του γενικού νομικού πλαισίου για τις συναλλαγές, όπως αυτό διαμορφώνεται στη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ένα πλαίσιο, το οποίο τελικά λειτουργεί επιτακτικά, τόσο έναντι των επιχειρήσεων, όσο και έναντι κάθε κράτους - μέλους, το οποίο παρεμβαίνει στην οικονομία, είτε ως συναλλασσόμενος, είτε ως δημόσια αρχή, που ορίζει τους κανόνες που διέπουν ή επηρεάζουν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Μέσα από την ανάλυση του θεσμικού ενδύματος της εσωτερικής αγοράς και των διατάξεων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων αναδεικνύονται ανάγλυφα οι αρχές και τα χαρακτηριστικά  της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, τα οποία προσδιορίζουν τελικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και την αυτοτέλεια του γνωστικού αντικειμένου του ευρωπαϊκού δικαίου των συναλλαγών.

   Ο κορμός του παρόντος αντανακλά τη δομή του προγενέστερου βιβλίου μου, με τον τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού» (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2004). Πλην όμως εμπεριέχει ουσιώδεις παρεμβάσεις-προσθήκες που καλύπτουν τις μέχρι του χρόνου της ολοκλήρωσης της συγγραφής του εξελίξεις, κυρίως της νομολογίας, αλλά και της θεωρίας στα θέματα που αποτελούν το περιεχόμενό του. Ταυτόχρονα πραγματεύεται αυτοτελώς ζητήματα αιχμής, όπως, για παράδειγμα, τις αστικές συνέπειες της παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού, τις συναφείς έννομες συνέπειες της παράβασης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ειδικές πτυχές της διαδικασίας ελέγχου των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, τον γενικό κανονισμό απαλλαγής, κατά κατηγορίες, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των ενισχύσεων για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Τέλος, το τρίτο μέρος του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη σε μια επίσης ουσιώδη πτυχή της εσωτερικής αγοράς, αυτήν της απελευθέρωσης και της ρύθμισης των αγορών. Σημειώνεται ότι απομένουν ακόμα αρκετές και ενδιαφέρουσες επιμέρους ειδικές πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου των συναλλαγών, οι οποίες συνδέονται τελεολογικά με τον στόχο της ανόθευτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτές για λόγους συστηματικούς, αλλά και πρακτικούς, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας περαιτέρω μελέτης και επεξεργασίας.