1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Wolf, Eric R. (1923-1999)
  2. 1983
  3. Αγγλική
    1. Ευρώπη