1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Σάββας, Δημήτριος
  2. 2011
  3. Ελληνική
    1. Υδροπονία
    2. Υδροπονική καλλιέργεια
    3. Καλλιέργεια εκτός εδάφους