1. Θέμα
    1. Πληροφοριακή παιδεία (Έννοια)
    2. Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)
    4. Περιπτωσιολογικές μελέτες (Είδος)