1. Θέμα
    1. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Περιοχή)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 21ος αιώνας (Γεγονός)