1. Θέμα
    1. Περιφερειακές ανισότητες (Έννοια)
    2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Περιοχή)