Καψάλης Αχιλλέας Γ. Εκπαίδευση ενηλίκων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καψάλης Αχιλλέας Γ.
  2. Παπασταμάτης, Αδαμάντιος Ι.
 2. Ελληνική
  1. Εκπαίδευση ενηλίκων
  1. https://catalogue.nlg.gr/Record/b.380586 ⟶ Τόμος Β Διδακτική Ενηλίκων
  1. Επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια ανύπαρκτη ως επιστημονική περιοχή και ως αντικείμενο σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι επίσης ανύπαρκτη ή έστω υποτυπώδης και η σχετική βιβλιογραφία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στο διδακτικό μας έργο και στην προσπάθεια των φοιτητών να προσεγγίσουν τα σχετικά θέματα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν στην απόφαση να συνταχθεί το εγχειρίδιο αυτό, το οποίο απαρτίζεται από τρία τεύχη. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

   Biblionet