1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Prior, John (1933-)
 2. Αγγλική
  1. Εργαζόμενοι -- Κατάρτιση -- Εγχειρίδια, εγκόλπια, κ.λπ.
  2. Διοίκηση προσωπικού -- Εγχειρίδια, εγκόλπια, κ.λπ.
  1. Το εγχειρίδιο αυτό εκδίδεται σε μια ευτυχή συγκυρία, όπως φαίνεται από την επιτυχία της πρώτης έκδοσης. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η δεύτερη έκδοση έγινε τόσο σύντομα και μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να αναθεωρήσουμε το κείμενο και να το εκσυγχρονίσουμε.
   Τα τελευταία χρόνια μία νέα ώθηση δόθηκε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη από την εργασία του National Training Task Force και του Training and Enterprise Councils.
   Η ώθηση αυτή εντάθηκε σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές πιέσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί έχουν σε σημαντικά μεγάλο βαθμό, αναγνωρίσει ό,τι ακριβώς απαιτείται· ο όγκος της εκπαίδευσης πρέπει να αυξηθεί και η ποιότητα να βελτιωθεί.
   Μικρότερες εταιρείες συνειδητοποιούν επίσης, λόγω των αυξανόμενων αριθμών, ότι χρειάζονται επίσης εκπαίδευση και ανάπτυξη, αν θέλουν να επιτύχουν - ίσως και απλώς να επιβιώσουν.
   Για να 'ναι αποτελεσματική η εκπαίδευση πρέπει να 'ναι κατάλληλα προγραμματισμένη και κατανεμημένη, εκσυγχρονισμένη και σωστά θεμελιωμένη.
   Αυτό απαιτεί λεπτομερή χρήση των αρχών και των πρακτικών της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και το εγχειρίδιο αυτό είναι ενημερωμένο και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.
   Παράλληλα με την ενθάρρυνση και τη στήριξη που παρέχει το Institute of Training and Development το εγχειρίδιο αυτό θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους φοιτητές εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
   Η κυριότερη λειτουργία του είναι ως πηγή αναφοράς για όλους όσοι έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού και του καταμερισμού της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης, επίσης για μάνατζερ και διευθυντές, για μάνατζερ γραμμών παραγωγής που έχουν καθήκον να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα της δουλειάς του εργατικού δυναμικού.
   Αν η εκπαίδευση αναμένεται να αποδώσει τα κέρδη της επένδυσης που έχει γίνει, οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης πρέπει να κάνουν μια αυστηρά επαγγελματική προσέγγιση στους εργαζόμενους. Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει εκτός από τη θεωρία και πολλές χρήσιμες πρακτικές συμβουλές που θα σας χρειαστούν.