1. Θέμα
    1. Πρόληψη του εγκλήματος (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Περιοχή)