1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μαρία
  2. Ελληνική
    1. Εκπαιδευτική συμβουλευτική
    2. Εκπαιδευτική συμβουλευτική -- Ελλάδα